Κυριακατικο σουα-brunch / κυριακη 22 δεκεμβριου @ μπερντες